İsminiz dahil tüm mülklerin tek sahibi yüce Allah'tır.

Yüce Allah'ın İsimleriYüce Allah'ın 99 İsmi Ve Anlamları (Esma-Ül Hüsna)

ESMA-ÜL HÜSNA - 99 HAZiNE
"En güzel isimler (Esmaü'l Hüsna) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin." [ Araf Suresi,180 ]
"Allah'ın 99 ismi vardır, Kim bunları sayarsa [Ahsaha] cennete gider" [ Buhari, Müslim ]


Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."
1- Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."
2- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."
3- El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."
4- El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."  
5- Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."
6- El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan."
7- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."
8- El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan."
9- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."   
10- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."
11- El-Hâlık: "Yaratan, yoktan var eden."
12- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."
13- El-Musavvir: ''Varlıklara şekil veren."
14- El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."
15- El-Kahhâr: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."  
16- El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden."   
17- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."  
18- El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "
19- El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."
20- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."
21- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."
22- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"
23- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."
24- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden, izzet veren."
25- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."
26- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."
27- El-Basîr: "Gizli açık, her şeyi en iyi gören."
28- El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."
29- El-Adl: "Mutlak adil, çok adaletli."
30- El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen."  
31- El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."
32- El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan."
33- El-Azîm: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce."
34- El-Gafûr: "Affı, mağfireti bol."
35- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."
36- El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."
37- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük."
38- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."
39- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."
40- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."
41- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi olan."
42- El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden."  
43- Er-Rakîb: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan."  
44- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden".
45- El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"
46- El-Hakîm: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."
47- El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."     
48- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."
49- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."
50- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."
51- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."   
52- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."   
53- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz."
54- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü."
55- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."
56- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık olan."
57- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."
58- El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz yaratan."
59- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."
60- El-Muhyî: "İhya eden, dirilten, can veren."
61- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."
62- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat sahibi."
63- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan."
64- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."
65- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan."
66- El-Vâhid: "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan." (Bir)
67- El-Ahad: "Türdeşi olmayan, zâtında ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan tek varlık"(Tek)

68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu."
69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."
70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."
71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."
72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan."
73- El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan."
74- El-Âhir: "Varlığının sonu olmayan."
75- El-Zâhir: "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. "  
76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "
77- El-Vâlî: "Bütün kainatı idare eden."
78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."
79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı."
80- Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan."
81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan."
82- El-Afüvv: "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven."
83- Er-Raûf: "Çok merhametli, pek şefkatli."
84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."
85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."
86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."
87- El-Câmi: "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan."
88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan."
89- El-Mugnî: "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."
90- El-Mâni: "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen."
91- Ed-Dârr: "Elem, zarar verenleri yaratan."
92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."
93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren."
94- El-Hâdî: "Hidayet veren."
95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan."
96- El-Bâkî: ''Daimi, ölümsüz, ebedi olan."
97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."
98- Er-Reşîd: "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.  "  
99- Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen."